jsme členy Notářské Komory

Dědické řízení

  • Dědické řízení je řízením soudním, které vytváří právní rámec pro osoby, kterým svědčí dědické právo po zůstaviteli, a to buď ze závěti nebo ze zákona. Rozhodným dnem vstupu do práv a povinností je den smrti zůstavitele.
  • V případě úmrtí zašle matrika úmrtní list soudu místně příslušnému dle bydliště zemřelé osoby (zůstavitele), který následně dle rozvrhu práce pověří k projednání dědictví určeného notáře (soudního komisaře).
  • Není možné, aby pozůstalí si z vlastní vůle zvolili notáře k projednání dědictví po zůstaviteli.
  • Vypravitel pohřbu je předvolán k soudnímu komisaři za účelem sepsání protokolu o předběžném šetření, jehož účelem je poskytnout notáři informace ohledně rodinných a majetkových poměrů zůstavitele. Tyto informace budou následně podkladem k rozhodnutí ve věci.
  • Konečné projednání dědictví předpokládá určení okruhu dědiců (osob, kterým svědčí dědické právo ze zákona či ze závěti nebo z obou těchto důvodů a kteří neodmítly dědictví) a soupis aktiv a pasiv náležejících do dědictví, přičemž účelem konečného projednání dědictví je v prvé řadě uzavření dohody dědiců o vypořádání dědictví mezi sebou, příp. potvrzení nabytí dědictví dle dědických podílů, pokud dohoda uzavřena není.

Co s sebou:


Ke stažení

Plná moc pro dědické řízení pro zastupování v rámci dědického řízení (podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen)