jsme členy Notářské Komory

Obchodní společnosti

akciová společnost / společnost s ručením omezeným

Zajistíme pro Vás založení, změnu či zrušení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti (dále také „společnost“).

Podrobné informace týkající se založení a následného vzniku společnosti a dále formulář k vyplnění, naleznete v sekci ke stažení.

Pro posouzení podmínek konkrétních změn (změny zakladatelského dokumentu, odvolání nebo jmenování členů statutárních a jiných orgánů, zvyšování či snižování základního kapitálu, převody obchodních podílů, udělování prokury, přeměny společností) či zrušení společnosti, je vždy nutné posoudit zakladatelský dokument společnosti (stanovy u a.s. a zakladatelská listina nebo společenská smlouva u s.r.o.) v platném znění. Teprve poté budeme moci navrhnout nejvhodnější způsob realizace Vašeho záměru.

V souvislosti s notářským zápisem připravíme veškeré dokumenty potřebné pro zápis do živnostenského či obchodního rejstříku event. Vás v takovém řízení před zastoupíme.

Dokumenty pro přípravu:

Založení společnosti:

pro účely ověření totožnosti zúčastněných společníků – u fyzických osob platný průkaz totožnosti, u právnických osob platný výpis z obchodního či obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců. Je možné též zastoupení zakladatele na základě plné moci. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen a rozsah zmocnění musí být určitý a odpovídající záměru společníků. S textem plné moci Vám rádi poradíme.

Změna nebo zrušení společnosti:

výpis z obchodního rejstříku společnosti, které se změna týká (v případě výpisů z obchodního rejstříku společností založených dle českého práva může příslušný výpis vyhotovit naše kancelář) – Czech Point

zakladatelský dokument společnosti (stanovy u a.s. a zakladatelská listina nebo společenská smlouva u s.r.o.) v platném znění

pro účely ověření totožnosti zúčastněných společníků – u fyzických osob platný průkaz totožnosti, u právnických osob platný výpis z obchodního či obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců. Společník společnosti se může nechat zastoupit na základě plné moci. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen a rozsah zmocnění musí být určitý a odpovídající záměru společníků. S textem plné moci Vám rádi poradíme.

event. pozvánku na valnou hromadu. V souladu se záměrem doporučíme nejvhodnější způsob svolání valné hromady a event. navrhneme nejvhodnější text pozvánky.


Odměna notáře


Odměna notáře se řídí notářským tarifem a její konkrétní výše je odvislá od hodnoty předmětu úkonu. U některých úkonů však dle platné právní úpravy tarifní hodnotu nelze určit. V takových případech účtuje notář odměnu v minimální výši 4.000,– Kč u rozhodnutí jediného společníka a 3.000,– Kč u rozhodnutí valné hromady. Při zakládání společnosti je konkrétní výše odměny notáře za sepsání zakladatelského dokumentu odvislá od výše základního kapitálu, avšak minimální odměna je ve výši 4.000,– Kč (pro základní kapitál ve výši od 1,– Kč do 266.000,– Kč). Vše plus DPH ve výši 21 %.

Ke stažení