jsme členy Notářské Komory

Převody nemovitostí

Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. Notář Vám smlouvu o převodu nemovitostí sepíše ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.

Jaké doklady jsou k sepsání smlouvy potřeba? Jsou to listiny prokazující vlastnické právo převodce k nemovitostem (například dědické rozhodnutí, kupní smlouva), které má zpravidla převodce k dispozici. Lze je také vyhledat v příslušných sbírkách, což Vám notář poradí již při prvním jednání. Dále potřebujete výpis z katastru nemovitostí. V současné době již mají notáři přímý vstup do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu a mohou Vám tak výpis z katastru nemovitostí vyhotovit sami. Znalecký posudek o ceně nemovitosti je třeba pro zdanění smlouvy u příslušného finančního úřadu. O nutnosti jeho pořízení je vhodné se nejdříve s notářem poradit, neboť ne vždy je znalecký posudek nezbytný – například při smlouvách o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů není třeba, neboť se tyto smlouvy nezdaňují.

Notářské povolání je specializováno na právní vztahy týkající se nemovitostí a notář tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň zpracování smlouvy. Notář při sepsání smlouvy poučí obě strany o právních důsledcích jejich jednání a působí tak preventivně proti vzniku případného sporu. Smlouva s návrhem na vklad se předkládá katastrálnímu úřadu, přičemž vyřízením věci u katastrálního úřadu můžete pověřit notáře, který Vám smlouvu sepsal.

zdroj: www.nkcr.cz

Co s sebou:

1. údaje účastníků daného úkonu. U fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště dle průkazu totožnosti, rodinný stav. U právnické osoby obchodní firmu (název), identifikační číslo, sídlo, zápis ve veřejném registru. Existence právnické osoby a způsobilost jednat jejím jménem, se dokládá výpisem z obchodního rejstříku (výpis z obchodního rejstříku pro Vás rádi připravíme za 100,– Kč plus DPH 21 %)

2. výpis z katastru nemovitostí ohledně předmětné nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí Vám rádi poskytneme za 100,– Kč plus DPH 20 %)

3. nabývací titul k předmětné nemovitosti (darovací nebo kupní smlouva, dědické usnesení)

Odměna notáře


vychází z hodnoty předmětu úkonu, kterou je cena nemovitosti, které se úkon týká. Konkrétní výši Vám rádi sdělíme telefonicky nebo odpovíme na Váš email.