jsme členy Notářské Komory

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek (dále také „SVJ“) je právnickou osobou, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

SVJ vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků.

Po vzniku SVJ ze zákona ukládá zákon povinnost svolat tzv. první schůzi shromáždění vlastníků jednotek, která bude mít na programu přijetí stanov a dále volbu členů orgánů. Mezi orgány SVJ patří jednak shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán, dále výbor, který je povinně zřizovaným orgánem a dále kontrolní komise, která nemusí být zřízena, avšak může plnit důležitou kontrolní funkci. O průběhu a o přijatých rozhodnutích první schůze vlastníků jednotek musí být sepsán notářský zápis.

Ve stanovách si můžete vymínit pro rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek formu notářského zápisu.

Veškeré úkony související se vznikem a existencí SVJ pro Vás rádi připravíme.

 

Co s sebou

Při založení SVJ:

pro účely ověření totožnosti zúčastněných společníků – u fyzických osob platný průkaz totožnosti, u právnických osob platný výpis z obchodního či obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců. Je možné též zastoupení zakladatele na základě plné moci. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen a rozsah zmocnění musí být určitý a odpovídající záměru společníků. S textem plné moci Vám rádi poradíme.

 

Při změně nebo zrušení SVJ:

výpis z rejstříku SVJ, kterého se změna týká (příslušný výpis může vyhotovit naše kancelář) CzechPoint

stanovy SVJ v platném znění

pro účely ověření totožnosti zúčastněných společníků – u fyzických osob platný průkaz totožnosti, u právnických osob platný výpis z obchodního či obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců. Společník společnosti se může nechat zastoupit na základě plné moci. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen a rozsah zmocnění musí být určitý a odpovídající záměru společníků. S textem plné moci Vám rádi poradíme.

event. pozvánku na schůzi SVJ. V souladu se záměrem doporučíme nejvhodnější způsob jejího svolání a event. navrhneme nejvhodnější text pozvánky.