jsme členy Notářské Komory

Závěť, listina o vydědění a správa dědictví

Jedná se o právní úkony umožňující pořizovateli rozhodnout o osudu vlastního majetku pro případ smrti.

S cílem zvýšit právní jistotu ve věci uplatnění těchto listin v rámci dědického řízení, byla zřízena tzv. Centrální evidence závětí (dále také „CEZ“). Jedná se o neveřejný registr vedený v elektronické podobě Notářskou komorou ČR. Předmětem evidence jsou závěti, listiny o vydědění, listiny o ustanovení správce dědictví, listiny o odvolání těchto úkonů a listina o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví. Evidovány jsou pouze listiny sepsané nebo uložené u notáře nebo u okresního či obvodního soudu.

Účelem evidence v CEZ je posílení právní jistoty spočívající v tom, že předmětná listina bude v dědickém řízení skutečně zohledněna.

Závěť nebo-li poslední vůle

Jednostranný právní úkon, kterým lze upravit své majetkové poměry pro případ smrti a předejít event. sporům mezi dědici. Tento úkon je kdykoliv odvolatelný.

Dle zákona může být závěť sepsána vlastnoručně, za účasti svědků nebo prostřednictvím notáře. Zákon stanoví pro závěť celou řadu náležitostí, jejichž nedodržení může mít za následek neplatnost závěti.

Institut závěti je oslaben ochranou tzv. neopomenutelných dědiců, kdy zletilí potomci mohou uplatňovat nárok na polovinu svého zákonného podílu a nezletilí potomci zůstavitele mají nárok domáhat se celého zákonného podílu. Pro takové situace nabízí právní úprava institut započtení daru, uskutečněného za života zůstavitele (pořizovatele závěti) na dědický podíl osoby, na kterou závěť nepamatuje.

Při formální i obsahové komplikovanosti závěti je úkolem notáře navrhnout pořizovateli závěti takové řešení, které bude vyjadřovat pořizovatelovu vůli a bude zohledňovat celou řadu souvisejících okolností, např. majetkové a rodinné poměry zůstavitele, uskutečněná darování a jiné.


Odměna notáře:
sepsání závěti nebo listiny o jejím odvolání 1.800,– Kč plus DPH 20 %

Listina o vydědění

Vydědění je dalším z právních úkonů pro případ smrti nebo-li mortis causa. Pořizovatel takové listiny může z vlastní vůle odejmout svému zákonnému dědici právo dědit, avšak pouze z jednoho či více zákonem stanovených následujících důvodů:

a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech

b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl

c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody‚ v trvání nejméně jednoho roku

d) trvale vede nezřízený život

Platně vydědit zákonného dědice je po právní stránce komplikované. Otázka vydědění byla soudy mnohokrát judikována ve prospěch vyděďované osoby a z tohoto důvodu bude jistě prospěšné prokonzultovat konkrétní důvody vydědění a jejich formulaci s notářem.

Pokud to zůstavitel v listině o vydědění výslovně stanoví, vztahují se důsledky vydědění i na potomky osoby, proti které vydědění míří.

Odměna notáře:
sepis listiny o vydědění nebo listiny o jejím odvolání 1.800,- Kč plus DPH 20 %

Správa dědictví – správce dědictví

Jedná se o opatření k zajištění dědictví. Pro případ smrti je možné pověřit konkrétní osobu správou majetku, který bude náležet do dědictví. Ustanovením správce dědictví lze předejít ztrátě nebo event. snížení hodnoty majetku náležejícího do dědictví (např. zachovat chod podniku zůstavitele, atd.)

Listina o ustanovení správce dědictví musí obsahovat určení osoby povolané za správce dědictví a dále souhlas takové osoby s výkonem funkce správce dědictví.

Listinou o ustanovení správce dědictví,dále odvolání ustanovení správce dědictví a odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví, je dle zákona možné sepsat pouze ve formě notářského zápisu. Sepisující notář je povinen takové listiny zapsat do Centrální evidence.

Odměna notáře:
sepis listiny o ustanovení správce dědictví 1.800,– Kč plus DPH 20 %

Co s sebou:


Ke stažení

Plná moc pro dědické řízení pro zastupování v rámci dědického řízení (podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen)